Mobifik Yazılım ve Reklam Teknolojileri Limited Şirketi (“Lifie”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’na uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası yürürlüğe konmuş, yürürlükte olan Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi kanun uyarınca güncellenmiş, kullanıcılarımızın hakları doğrultusunda başvuru yapmalarına imkan sağlayan Başvuru Formu hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Başvuru Formu

Lifie olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır. Tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla geliştirmiş olduğumuz Lifie iOS Mobil Uygulamasını kullanımınız kapsamında temin edilmesi muhtemel, ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, ve uygulama kullanımınız doğrultusunda girmiş olduğunuz diğer kişisel bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamda Lifie tarafından toplanmakta, kullanılmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile Lifie tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır. Politika’da ayrıca, Lifie’in kişisel verileri hangi amaçlarla işlediği, kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebebi ve amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin hakları ve başvuru yolları hakkında bilgi verilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Lifie tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya Hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Lifie’nin ve Lifie ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla,

Lifie Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesini kabul etmişseniz, bu sözleşme hükümleri kapsamında ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işler.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Politika’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Lifie olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve  ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Lifie’ye aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. KVKK’nın 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Yöntemi

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, bu aydınlatma metninde yer verilen haklarını ve taleplerini Lifie’ye bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak belirtilen KEP adresine göndererek,
 • Lifie iOS Mobil Uygulaması üzerinden,
 • kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

  Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

  BACK